>> In English
LENA CARLSSONS KOLUMNKan hjärnan lagas med nya nervceller? Tyvärr verkar det inte så. Hjärnan själv tycks sätta käppar i hjulet.Hjärnan säger nej till nya nervceller
Pasko Rakic är forskare vid Yale University School of Medicine, Connecticut, USA. Rakic är pionjär när det gäller kritik av stamcellsforskningen. Men en växande skara forskare ansluter sig nu till kritiken, och alltfler studier stöder Rakic uppfattning. Några av dessa studier kommer att behandlas i en kommande kolumn.

Pasko Rakic har i årtionden studerat omogna nevceller, så kallade stamceller, och deras utveckling till färdiga nervceller. Rakic är en stor och erkänd auktoritet inom sitt område. Som ett resultat av sin forskning har han blivit skeptisk till möjligheten att reparera hjärnan med transplantationer.

Embryot, den befruktade äggcellen, består enbart av stamceller de första åtta dagarna. Stamcellerna utvecklas och specialiseras sedan bland annat till nervceller. Hos vuxna människor finns stamceller i benmärgen och hjärnan. Stamcellernas förmåga till specialisering blir allt mindre efterhand som individen utvecklas till en vuxen individ.

Pasko Rakic har upptäckt att stamcellernas vandring och utveckling under fosterperioden är noga reglerad. Vid en exakt tidpunkt beger sig en viss stamcell till ett visst område för att bilda en nervcell. Så byggs hjärnan upp med sitt komplicerade nervsystem. Men om stamcellen vandrar vid fel tidpunkt störs utvecklingen. Resultatet blir en hjärna som fungerar dåligt. Vid transplantationer tillförs hjärnan nervceller lång tid efter att den bildats. Därför misslyckas transplantationerna, säger Rakic.

Enligt Rakic tycks hjärnan själv hindra nya nervceller från att uppstå och bege sig in i hjärnan. Nader Sanai är forskare vid University of California i San Francisco. Han har funnit att ett område under hjärnans håligheter, den så kallade subependymala zonen, är en viktig region för stamceller. Stamcellerna där kan bilda gliaceller (stödjeceller) och ersätta skadade gliaceller i hjärnan. Men stamcellerna ersätter aldrig nervceller. Och när stamcellerna ibland utvecklas till tumörer utgörs tumörerna alltid av gliaceller, aldrig av nervceller.

Stamcellernas förmåga att bilda mogna nervceller avtar inte bara under den mänskliga individens utveckling utan också under evolutionen, säger Pasco Rakic. Salamandrar som är ryggradsdjur men inte däggdjur kan reparera stora delar av sin hjärna och ryggmärg om de skadas. Ett annat exempel på artskillnader är att transplantation med nervceller till hjärnan lyckas bättre hos gnagare än hos människor.

Varför hindrar den vuxna människans hjärna nya nervceller från att etablera sig? Pasko Rakic tror att det beror på att nervcellerna behöver bevaras intakta genom livet, för att minne och tankeverksamhet ska fungera. Varje nervcell präglas på ett unikt sätt i sitt samarbete med andra nervceller. Nervcellerna är därför svåra att ersätta, och en införsel av nya nervceller skulle kunna störa hjärnans funktion.

Hos människan har möjligen hippocampus och lukthjärnan kvar en viss förmåga att skapa nya omogna nervceller. Den förmågan skulle kanske kunna vara en kvarleva från evolutionen, och ett exempel på en överflödig egenskap som inte längre är till nytta.

Transplantation av nervceller till hjärnan misslyckas
Transplantationer med mogna nervceller från foster har utförts i många år vid Parkinsons sjukdom. Försöken utvärderades nyligen i två omfattande amerikanska studier som gav negativa resultat. Studierna visade att patienterna inte blev bättre, och att de fick biverkningar i form av ofrivilliga rörelser.

Ett annat problem vid transplantationer är risken för tumörer. Tumörer kan bildas av de tillväxtfaktorer forskarna använder för att stimulera de nya cellerna att dela sig. Tumörrisken har medfört ett stopp för ytterligare sådana här försök just nu.

Istället för att använda mogna nervceller från foster hoppas många forskare att kunna utnyttja omogna stamceller. Men redan med mogna fosterceller är problemen många. Hur förmå de nya nervcellerna att framställa dopamin på rätt plats och i lagom mängd? Och hur få dem att integreras i och samarbeta med hjärnans nätverk av nervceller?

Pasco Rakic uppfattning att hjärnan motsätter sig reparation får stöd av vissa fakta som rör sjukdomar i hjärnan där nervceller dör. Det gäller till exempel ALS, Huntingtons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Vid dessa tillstånd ökar spontant aktiviteten hos hjärnans tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna stimulerar hjärnans stamceller att dela sig och stamcellerna ökar därför. Ändå blir inte patienterna friska. De här omständigheterna talar emot att forskarna skulle lyckas stimulera hjärnans egna stamceller till att dela sig med hjälp av tillväxtfaktorer. Det är annars en metod många hoppats på som ett alternativ till transplantation, om det gick att komma tillrätta med cancerrisken.

Äldre studier om nybildning av nervceller kritiseras
Peter Erikssons grupp vid Sahlgenska Akademin i Göteborg publicerade 1998 en studie som fick stor uppmärksamhet. Studien rapporterade att nya nervceller bildas i hjärnan hos vuxna människor, i områdena hippocampus och luktloben. Men studien har inte upprepats. Ändå har resultatet accepterats av många inom vetenskapen och fått stor spridning även hos allmänheten.

Liknande fynd har rapporterats på djur. Forskarna har sett att primitiva, inte fullt utvecklade nervceller bildas från stamcellerna i hippocampus och lukthjärnan hos gnagare och högre apor. De här fynden har varit kända i många år.

Men det finns flera viktiga frågor att besvara här. Bildas också fullt mogna nervceller? Överlever de i så fall? Och fungerar de som riktiga nervceller? Dessa frågor har ännu inte besvarats. Redan i Peter Erikssons första studie påpekades denna brist.

Ett antal studier visar att åtminstone de flesta celler som nybildas i en vuxen persons hjärna har kort livslängd, på sin höjd kanske något år. Hinner de på den korta tiden bli integrerade i hjärnans nervsystem? Det är ju en förutsättning för att de ska kunna fungera.

Pasko Rakic har beskrivit en rad felkällor som förekommer i de flesta av djurstudierna där forskarna studerat nybildning av nervceller.

En felkälla gäller identifieringen av nya nervceller. En ny nervcell känns igen på att den delar sig. Men den markör för nybildade celler som används är opålitlig. Markören kan nämligen också införlivas i gamla celler som inte delar sig. Dessutom har forskarna i många fall inte brytt sig om att kontrollera i mikroskop att nervcellerna delar sig.

En annan invändning som Rakic har handlar om att djurstudierna utförts på "vuxna" råttor som är 8-10 veckor gamla. Det är unga men könsmogna råttor som växer snabbt. Nya nervceller bildas normalt hela tiden hos de här råttorna. Hur ska man då kunna veta om nybildningen sker för att ersätta nervceller som gått förlorade? Den frågan har diskuterats i en avhandling år 2003 av M Biebl. Biebl visade att ett stort antal av råttornas nya nervceller dör. Han visade också att det inte går att fastställa att några nya nervceller blir kvar som kan ersätta döda nervceller.

Ny studie visar att inga nya nervceller bildas i nackloben
Tidigare studier om nybildning av nervceller har alltså brister i metodiken. En färsk studie använder en helt ny metodik. Studien har gjorts vid Karolinska Institutet i samarbete med Nobelinstitutet och Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien. En av forskarna är Jonas Frisén, stamcellsforskare på Karolinska Institutet.

Resultatet av undersökningen ger stöd åt Rakic skeptiska inställning. Undersökningen visar nämligen att inga nya nervceller bildas i nackloben hos vuxna människor.

Att forskarna valde nackloben för sin studie beror på att eventuella nya nervceller är särskilt lätta att finna just där. Dessutom har forskare rapporterat om nybildning av nervceller i nackloben hos vuxna råttor. Forskarna fann att nervcellernas ålder var ungefär densamma som individens ålder. Det betyder att inga nya nervceller hade bildats i nackloben sedan individen föddes eller strax därefter.

För att bestämma åldern på nervcellerna hos en person använde forskarna i den nya studien atomprovsprängningarna kring mitten av förra seklet.

Sprängningarna gav upphov till strålning som bildade radioaktivt kol, så kallad kol-14. Kol-14 spreds till atmosfären och resten av miljön, inklusive nervcellernas DNA. Sedan provstoppsavtalet 1963 har halten kol-14 i atmosfären sjunkit successivt. Atmosfärens koncentration av kol-14 står i jämvikt med halten kol-14 i DNA, när en viss nervcell bildas. Därefter sker inget utbyte mellan kol-14 i nervcellens DNA och atmosfären. Genom att mäta halten radioaktivt kol i DNAt och jämföra med atmosfärens halt kan därför nervcellens ålder bestämmas.


Referenser:
Biebl M: Apoptose neuronaler Stamm- und Vorläuferzellen: in vivo Untersuchungen zur Regulation adulter Neurogenese. Dissertation, Univ.Regensburg, Tyskland 2003 (Avhandling som bara finns på internet.)

Eriksson PS, Gage FH et al: Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nat Med. 1998 Nov;4(11):1207

Kirsty L et al: Retrospective Birth Dating of Cells in Humans. Cell, 15 juli 2005

Rakic P: Immigration Denied. Nature 427, 685-686, 2004

Rakic P: Adult neurogenesis in mammals - an identity crisis. Journal of Neuroscience 22(3):614-618, 2002

Rakic P: Neurogenesis in adult primal neocortex: an evaluation of the evidence. Nature Reviews/Neuroscience 3: 65-71, Jan 2002

Carlsson L: Vår hjärna motarbetar reparationer. Nya rön ger stamcellsoptimisterna bakläxa. SvD 28 aug 2005 (Denna artikel var felaktigt signerad Inger Atterstam. Rättelse i SvD 30 aug.)


september 2005
Lena Carlsson


© Lena Carlsson
Hemsidans redaktör: Lena Carlsson
Hemsidans epostadress:
carlsson@brainmessenger.se

 
| Till förstasidan |
  >> Webdesign: Mikael Lammgård